GDPR informacije

SPLOŠNE INFORMACIJE O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV PRI COFACE 

 
Podjetja Coface skupine  v zvezi s svojo poslovno dejavnostjo obdelujejo osebne podatke v smislu člena 4 (1) Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o zaščiti fizičnih oseb pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46 / ES (v nadaljnjem besedilu "GDPR"). Podatki se obdelujejo za namene, ki izhajajo iz zakonitih interesov, ki jih imajo Coface družbe, v zvezi z njihovimi zavarovanji, poslovnimi informacijami in dejavnostmi izterjave dolgov. V ta namen lahko podjetja Coface obdelajo naslednje osebne podatke:
 • dpodatke o posameznikih, ki opravljajo poslovno dejavnost,
 • podatki o posameznikih, ki predstavljajo gospodarske subjekte in so razkriti v javnih registrih;
 • podatki o osebah, ki so kontaktne osebe podjetij, v zvezi z njihovo poklicno funkcijo.
 

Kdo je kontrolor osebnih podatkov?

Glede na namen, za katerega obdelujemo podatke, bo upravljalec osebnih podatkov ena ali več družb družbe Coface: Coface Adriatic d.o.o., v nadaljevanju "Coface Adriatic".
 
Naslov: Avenija Dubrovnik 46, 10000 Zagreb
E-pošta: dataprotection-adriatic@coface.com
 
 

ZAKAJ PROCESIRAMO OSEBNE PODATKE / KAJ JE NAMEN OBDELAVE PODATKOV?

Coface Adriatic obdeluje osebne podatke za naslednje namene:
 • sklenitev in izvajanje pogodb s strankami in nasprotnimi strankami;
 • oceno verodostojnosti gospodarskih subjektov, vključno z izdelavo poročil in izmenjavo takšnih poročil z našimi strankami; Coface Central Europe v ta namen obdeluje osebne podatke posameznikov, ki opravljajo dejavnost, in fizične osebe, ki zastopajo gospodarske subjekte, katerih podatki so razkriti v javnih registrih. Podatki izvirajo iz (a) iz javnih registrov, kot je Trgovinski register, in (b) neposredno od zadevnih podjetij;
 • kreditno zavarovanje - v ta namen Coface Central Europe obdeluje osebne podatke dolžnikov naših kupcev. Podatke posredujejo naši kupci.
 • izpolnjevanje zakonskih obveznosti, kot je preprečevanje pranja denarja in preprečevanje financiranja terorizma, v povezavi z obveznostmi po slovenskem zakonu proti pranju denarja in preprečevanju financiranja terorizma, npr. Zakon o pranju denarja in drugi zakonski predpisi, ki družbi Coface nalagajo obveznost registrirati ali prijaviti določene dogodke in obdelati osebne podatke v ta namen
 • tržne namene
 

Kakšne osebne podatki procesiramo in viri podatkov?

Coface Central Europe obdeluje naslednje osebne podatke:
 • registracijske in identifikacijske podrobnosti posameznikov, ki opravljajo dejavnost, ki izvira neposredno od podjetnikov ali javnih registrov, ki jih zberemo v zvezi z našimi dejavnostmi zavarovanja, faktoringa ali izterjave dolgov;
 • finančni podatki podjetij, ki izvirajo neposredno od podjetij ali izvajalcev teh podjetij, ki jih zberemo v zvezi z našimi dejavnostmi zavarovanja, obveščanja ali izterjave. Finančni podatki lahko vključujejo kazalnike bonitetne ocene in ekonomske upravičenosti, ki se izračunajo samodejno na podlagi drugih informacij, ki jih imamo o zadevnem gospodarskem subjektu;
 • kontaktne podatke podjetij in njihovih zaposlenih, ki izvirajo neposredno od teh oseb ali izvajalcev teh podjetij, ki jih zberemo v zvezi z našimi dejavnostmi zavarovanja, faktoringa ali izterjave;
 • podatki o posameznikih, ki predstavljajo gospodarske subjekte in so razkriti v javnih registrih
 
 

Ali je odločanje avtomatizirano, vključno s profiliranjem?

Osebni podatki podjetnikov, vključenih v ekonomski informacijski sistem Coface, avtomatsko ocenjeni (profilirani) za namene, povezane z ocenjevanjem plačilnega tveganja v skladu s čl. 22 GDPR. Obdelava podatkov se izvaja za namene, ki izhajajo iz zakonitih interesov podjetij Coface in prejemnikov podatkov. Vsaka oseba, katere podatki se obdelujejo na tak način, ima pravico ugovarjati takšni obdelavi.
 
 

Kdo so prejemniki osebnih podatkov?

Osebni podatki, za katere je upravljavec Coface Central Europe, so lahko na voljo:
 • našim strankam v obliki poročil za zakonite namene tistih subjektov, povezanih s preverjanjem poslovnih izvajalcev;
 • drugim podjetjem iz Coface Skupine, vključno s Coface Central Europe in tujimi podjetji, za zakonite namene, povezane s pretokom podatkov znotraj skupine podjetnikov.

Kaj je obdobje obdelave osebnih podatkov?

Coface bo obdržal osebne podatke tako dolgo, kot je potrebno ali dovoljeno glede na namen (e), za katerega je bil pridobljen. Merila, ki se uporabljajo za določanje obdobij hrambe, vključujejo:
 
(i) čas, ko ima Coface stalno razmerje z našo stranko in zagotavlja storitve;
(ii) ali obstaja pravna obveznost, ki velja za Coface; in
(iii) ali je zadržanje priporočljivo glede na naš pravni položaj (kot je v zvezi z veljavnimi zakonskimi omejitvami, pravnimi postopki ali regulativnimi preiskavami).
 
 

Pravice predmeta podatkov in sredstva izvajanja teh pravic

Vse osebe, katerih podatke obdeluje Coface Central Europe (osebe, na katere se nanašajo podatki), imajo pravico zahtevati dostop do njihovih osebnih podatkov, pravico do popravka, izbrisa ali omejitve obdelave takih podatkov, pravico do ugovora zoper obdelavo (v primerih, ki so utemeljeni) in pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu. Osebe, katerih osebni podatki se obdelujejo v tržne namene, imajo pravico ugovarjati.
 
Če obdelava temelji na soglasju za obdelavo vaših osebnih podatkov za enega ali več posebnih namenov, imate pravico kadar koli preklicati privolitev, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave, ki temelji na soglasju pred njegovim umikom.
 
 

Kontaktni podatki glede obdelave osebnih podatkov

Vse zadeve, ki se nanašajo na obdelavo osebnih podatkov s strani Coface Adriatic, je treba nasloviti na:
Po e-pošti: dataprotection-adriatic@coface.com
 
 

Identifikacija osebe ki zahteva informacijo

Ko posreduje kakršne koli informacije, ki vsebujejo osebne podatke, lahko Coface Adriatic takšne informacije posreduje samo posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki (ali njegovemu zakonitemu zastopniku). Zato mora Coface Adriatic zagotoviti informacije in dokumente, s katerimi bo osebo, na katerega se podatki nanašajo, pred pošiljanjem takšnih informacij mogoče dovolj natančno identificirali.

Pogosto zastavljena vprašanja o GDPR

Splošna uredba EU o varstvu podatkov (GDPR) nadomešča Direktivo o varstvu podatkov 95/46 / ES in je bila zasnovana za uskladitev zakonov o varstvu podatkov po vsej Evropi, za zaščito in krepitev zasebnosti podatkov vseh državljanov EU in za preoblikovanje načinov, na katere organizacije v regiji uporabljajo podatke.
 
Na tej strani boste našli odgovore na pogosto zastavljena vprašanja, ustrezno dokumentacijo, povezave do koristnih zunanjih virov in kontaktne podatke, če potrebujete dodatne informacije o GDPR.

Kaj je GDPR?

GDPR bo nadomestil sedanjo direktivo EU o varstvu podatkov 95/46 / ES in se bo od 25. maja 2018 neposredno uporabljal v vseh državah članicah EU in EGP.

 

GDPR bo bistveno spremenil zakonodajno okolje za varstvo podatkov EU, določil strožje zahteve, dosegel več podjetij in uvedel potencialno višje kazni. Podjetja morajo na primer:

 • Izvajati programske ukrepe za zagotovitev in aktivno dokazovanje skladnosti
 • Izvajati ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zaščito pravic posameznikov pri oblikovanju sistema za obdelavo in obdelavi podatkov
 • Izvajati presoje vplivov na varstvo podatkov glede na dejavnosti, ki vključujejo obdelave z visokim tveganjem
 • Implementirati obveščanje pri kršitvah pravice zasebnosti

Kako se pripravil coface na GDPR?

Coface se zavzema za varstvo osebnih podatkov, ki jih zbiramo in obdelujemo, s strogo interno politiko, kontrolami in nadzorom skladnosti, zato da zagotovimo ustrezno shranjevanje in uporabo podatkov.

 

Coface je vzpostavil celoten program GDPR za podjetja, s ključnim izvršnim sponzorstvom, ki zajema njegove podrejene družbe in podružnice. Dejavnosti obdelave podatkov, ki vključujejo podatke o posameznikih v EU, so preverjene, vključno z aplikacijami in bazami podatkov, interno politiko, postopki in posebej s postopki za zagotavljanje, da naši zaposleni, partnerji in prodajalci obdelujejo osebne podatke v skladu z zahtevami GDPR.

 

Coface ima mrežo zaposlenih ki skrbijo za skladnost v državi in mrežo za skladnost s Skupino, da se zagotovi trajnostna skladnost z GDPR, tudi v prihodnje.

Kako bo to vplivalo na mene kot stranko Coface-a?

GDPR ne velja samo za organizacije v EU, ampak bo veljal tudi za organizacije zunaj EU, če ponujajo blago ali storitve ali spremljajo vedenje posameznikov, na katere se nanašajo podatki EU. Uporablja se za vsa podjetja, ki obdelujejo in hranijo osebne podatke posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, ki prebivajo v Evropski uniji, ne glede na lokacijo podjetja.

 

GDPR lahko zahteva posodobitev določenih določb o zasebnosti podatkov v sporazumih strank, da bodo odražale spremembe, ki jih zahteva GDPR. Če so potrebne spremembe v dokumentaciji, ki jo imamo pri vas, bomo stopili v stik z vami in vam posredovali kakršne koli nove zahteve glede zasebnosti ali obvestil.

Sem klijent Coface izven EU. Kako bo to vplivalo na mene?

Teritorialno področje uporabe GDPR je širše in lahko velja za organizacije, ki nimajo sedeža v EU, temveč ponujajo blago ali storitve posameznikom v EU in / ali spremljajo vedenje posameznikov v EU. Coface pregleduje vse svoje dejavnosti obdelave, ki vključujejo posameznike v EU, da bi ugotovili, ali se uporablja širši teritorialni obseg. Če je primerno, bo Coface sprejel potrebne ukrepe, ki lahko vključujejo posodobitev pogojev poslovanja, da bo odražal spremembe, ki jih zahteva GDPR.

Ali lahko vidim vašo politike o zasebnosti podatkov?

Pregledujemo vse naše police in postopke ter posodabljamo, kjer je to potrebno, da se uskladimo z GDPR.

 

Obvestilo o varovanju zasebnosti Coface bo kmalu na voljo za prenos s klikom na spodnjo povezavo.

Ali obstaja potreba za "eksplicitnim" ali "nedvoumnim" soglasjem - in kaj je razlika?

Izrecno ali eksplicitno soglasje je potrebno le za obdelavo občutljivih osebnih podatkov - v tem okviru zadostuje le to. Za neobčutljive podatke pa zadostuje "nedvoumno" soglasje. Privolitev mora biti jasna in razločljiva od drugih zadev in mora biti zagotovljena v razumljivi in lahko dostopni obliki z jasnim in preprostim jezikom.

Ali lahko spremenim mojo dokumentacijo, da bo v soglasju z splošnim klauzulam GDPR?

Aktivno pregledujemo našo dokumentacijo za naročnika v luči GDPR in sodelujemo s strankami po potrebi. Pripravili smo Cofaceovo obvestilo o zasebnosti, ki bo v kratkem na voljo za prenos s klikom na spodnjo povezavo, da bi posameznike obvestili o njihovih pravicah in informirali kako Coface obdeluje osebne podatke pri zagotavljanju storitev.

Prenosi in kontakt

Osnovni dokumenti GDPR za stranke Coface

Obvestilo o zasebnosti podjetja Coface (junij 2018): download.
 
 

Uporabni zunanji viri informacij o GDPR

Evropska komisija:
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-protection/infographic/2017/index_en.htm
 
Splošna uredba EU o varstvu podatkov (celotno besedilo):
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG
 
 

Kontaktiraj nas

Če imate dodatna vprašanja o izvajanju GDPR, lahko:
 • se obrnite na svojega Coface Client Relationship Managerja; ali
 • kontaktirajte Coface Adriatic po elektronski pošti na naslov: dataprotection-adriatic@coface.com; ali
 • lahko pišete na Coface Adriatic, Avenija Dubrovnik 46, 10000 Zagreb
Vrh