Novice in publikacije
19/10/2020
Novosti o družbi

Objavljamo prosto delovno mesto: Finančni kontroler (m/ž)

Coface PKZ zavarovalnica: prosto delovno mesto - Finančni kontroler

Nudimo delo v dinamičnem in stimulativnem okolju ter veliko možnosti za strokovno izpopolnjevanje in osebni razvoj.

 

 

 

Delo bo obsegalo:

 

Planiranje:

 • sodelovanje pri pripravi in načrtovanju glavnih finančnih načrtov in ciljev (mesečnih, letnih, srednjeročnih itd.),
 • analiziranje in povzemanje podatkov z vidika planiranja in realizacije na nivoju različnih oddelkov,
 • zagotavljanje, da so za zagotavljanje boljše skladnosti z ekonomsko stvarnostjo podjetja Coface v rezultate vključeni vsi operativni ključni kazalniki uspešnosti,
 • izvajanje in spremljanje procesa priprave in spremljave mesečnega finančnega načrta,
 • priprava finančnega načrta z oblikovanjem časovnih načrtov, zbiranjem, analiziranjem in konsolidacijo finančnih podatkov ter podajanjem priporočil za izboljšano realizacijo načrtovanih proračunov,
 • priprava poročil za spremljanje učinkovitosti izvajanja usmeritev.

Analiza in poročanje:

 • usklajevanje podatkov z računovodstvom,
 • priprava in pregled vseh finančnih načrtov in primerjanje podatkov z napovedanimi, z načrtom in z rezultati za prejšnje leto, z namenom opredeliti, pojasniti in korigirati odstopanja,
 • predlaganje in razvoj novih analitičnih orodij ter izboljšanje obstoječih,
 • usklajevanje priprave letnega poročila za podjetje,
 • opredelitev in priprava oddelčnih ključnih kazalnikov uspešnosti,
 • priprava mesečnega poročila o dejavnosti, v katerem so pojasnjeni pomembni učinki na finančne rezultate,
 • zagotavljanje sistema poročil o stroških Družbe,
 • priprava finančnih napovedi (npr. kapitalske naložbe, pogodbena pogajanja),
 • priprava finančnih poročil, potrebnih za sestanke uprave, nadzornega sveta in letne skupščine družbenikov ter svetovanje za podporo pri odločanju,
 • usklajevanje zagotavljanja informacij notranji reviziji,
 • sodelovanje z računovodjo pri pripravi napovedi in proračunskem načrtovanju in ocenjevanju stroškov, časovnih razmejitev, obresti, davkov   in dajatev ter inventarja in osnovnih sredstev.

Napovedovanje:

 • sodelovanje v postopku zastavljanja ciljev,
 • priprava finančnih analiz za potrebe uprave in Skupine,
 • prispevanje k pripravi realizacije srednjeročnih načrtov,
 • priprava ocen v okviru prilagojenega proračuna za tekoče obdobje,
 • izračun EPNW / IBNR.

Zakladništvo:

 • priprava poročil o naložbah, notranjih in regulatornih
 • kontrola skladnosti portfelja s pravili in smernicami izločenega posla in preverjanje skladnosti opravljenih naložb s poročili skrbniške banke in upravljavca premoženja,
 • sodelovanje in komunikacija z bankami, skrbniško banko in upravljalcem premoženja.

Denarni tok:

 • učinkovito upravljanje in analiziranje vseh prilivov in odlivov denarnih sredstev na dnevni ravni,
 • povezovanje z bankami za obravnavo vprašanj in poizvedb v zvezi z računi, obrestnimi merami,
 • izboljšanje učinkovitosti pri zbiranju denarnih sredstev, nakazilih sredstev, izplačil denarnih sredstev in zaključnih računovodskih dejavnostih ob koncu meseca ter kontrola posameznih postavk,
 • reševanje težav v zvezi z menjavo tujih valut,
 • izvajanje nakazil in prenosov denarnih sredstev,
 • napovedovanje denarnih tokov,
 • predvidevanje potreb po denarnih sredstvih ali opredelitev potreb po zunanjem financiranju ob upoštevanju politike/strategije skupine.

Skladnost:

 • zagotavljanje skladnosti s predpisi in postopki, ki so jih vzpostavili Družba, Skupina in zunanji regulatorji.

 

Od kandidatov/kandidatk se zahteva:

 • (17002) visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali (17003) magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja) ekonomske ali druge ustrezne smeri in vsaj 2 (dve) leti ustreznih delovnih izkušenj
 • (16204) visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja), (16203) visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) ekonomske ali druge ustrezne smeri in vsaj 3 (tri) leta ustreznih delovnih izkušenj
 • zelo dobro znanje angleškega jezika,
 • poznavanje področja kontrolinga,
 • dobro znanje uporabe računalniških pisarniških orodij (Outlook, Word, Excel) in internih programov.

Delovno razmerje bomo sklenili s polnim delovnim časom za nedoločen čas in 6 (šest) mesečnim poskusnim delom.

 

Vse zainteresirane kandidate/kandidatke vabimo, da nam ponudbe za razpisano delovno mesto z življenjepisom, dokazili o izpolnjevanju pogojev in elektronskim naslovom za namen obveščanja v razpisnem postopku pošljejo najkasneje do 3.11.2020. na naslov:

 
Coface PKZ zavarovalnica d.d.
Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana
s pripisom: za razpis - ne odpiraj"

ali na elektronski naslov: anja.skrjanc@coface.com

Vrh