Naša ponudba

Zavarovanje celotne prodaje

Zavarujte terjatve v samo 3 korakih in začnite poslovati še bolje

 • Izpolnite vprašalnik, tako da o vašem poslovanju pridobimo več informacij.
 • Prejmete ponudbo, ki vam jo po meri pripravimo v najkrajšem možnem času.
 • Sklenete pogodbo.

Zavarovanje terjatev celotne prodaje je storitev, ki jo v največji meri priporočamo vsem podjetjem, ki poslujejo doma in/ali v tujini. Je najpogostejša oblika zavarovanja terjatev.

 

Na tej strani boste spoznali:

 • Kakšne prednosti ima zavarovanje terjatev celotne prodaje
 • Kako zavarujemo celotno prodajo ali njen del
 • Katera tveganja so vključena v zavarovalno pogodbo
 • Kako izračunamo limit zavarovalnega kritja
 • Kdaj in kako prejmete izplačilo zavarovalnine
 • Kako lahko sklenete zavarovalno pogodbo v samo 3 korakih
Zavarovanje celotne prodaje

Prednosti, ki jih pridobi podjetje, ko zavaruje terjatve celotne prodaje

Zavarovanje terjatev celotne prodaje je pomembna odločitev, ki podjetju zagotavlja mnoge prednosti:
 • močnejša konkurenčna prednost z varnejšim in fleksibilnejšim poslovanjem na odprt račun,
 • hitrejše pridobivanje novih kupcev, saj vam od njih ni treba zahtevati bančne garancije ali drugih zavarovanj,
 • kritje največjih tveganj, ki nastanejo pri poslovanju na odprt račun z domačimi ali tujimi kupci,
 • večja razpršenost rizika in nižja stopnja tveganja za finančno izgubo,
 • zavarovanje pomembnega dela premoženja, ki v povprečju predstavlja kar 40 % vseh sredstev podjetja,
 • pridobitev bonitetne ocene kupcev in stalno spremljanje njihovega stanja (monitoring),
 • nižji stroški zavarovalne premije,
 • strokovna asistenca, ki vključuje informacije o posebnostih poslovanja različnih sektorjev, držav, pravne nasvete, pomoč pri reševanju težav s plačili in o optimalni izbiri načina izterjave,
 • prilagajanje višine limita zavarovalnega kritja glede na vaše poslovanje,
 • transparentnost upravljanja s terjatvami s pomočjo spletne aplikacije PKZ-Net.
 

Kako zavarujemo celotno prodajo ali njen del

S sklenitvijo pogodbe o zavarovanju terjatev celotne prodaje zavarujete vse terjatve na domačem in/ali na tujih trgih s plačilnim rokom do 180 dni. Na ta način zavarujete celotno prodajo blaga ali storitev, pri kateri poslujete na odprt račun. Glede na naravo poslovanja vašega podjetja lahko zavarujemo tudi samo del prodaje (npr. samo izvoz ali samo domačo prodajo).
 
Zavarovalno premijo plačujete mesečno. Višina zavarovalne premije je odvisna od več različnih dejavnikov in se obračuna v promilih od realizirane prodaje zavarovanim kupcev.
 
Po sklenitvi zavarovalne pogodbe vam krijemo hrbet, sami pa poskrbite, da:
 • ravnate odgovorno in gospodarno, s tem minimizirate izgubo in možnosti za nastanek škode,
 • pravočasno oddajate dokumentacijo v priročni spletni aplikaciji PKZ-Net,
 • vsak mesec nas obveščate o prometu in o morebitnih zamudah plačil,
 • neplačnike najprej sami opominjate, če so opomini neuspešni, pa nas o tem nemudoma obvestite.
Za vse ostalo poskrbi Prva kreditna zavarovalnica.
 
 

Tveganja, ki so vključena v zavarovalno pogodbo

Z zavarovanjem terjatev celotne prodaje svoje podjetje zaščitite pred komercialnimi tveganji, ki nastanejo pri prodaji na odprt račun. Zaščiteni ste predvsem pred škodo, ki bi nastala zaradi kupčevega stečaja, prisilne poravnave, prekomerne zamude pri plačilih in drugih razlogov, ki bi povzročili, da kupec ne bi bil zmožen poravnati svojih obveznosti.
 
Če poslujete tudi na trgih, kjer tveganja niso samo komercialna, temveč tudi politična (vojne, nemiri, prepoved transferja in podobno), svojo prodajo lahko zavarujete tudi pred škodnimi primeri, ki bi nastali iz političnih razlogov.
 
V zavarovalno pogodbo lahko vključimo tudi tveganja, ki nastanejo pred dejansko dobavo blaga. To pomeni, da je vaše podjetje zavarovano tudi v primeru, ko kupec postane insolventen v času proizvodnje namenskega blaga, ki ga ne morete prodati drugemu kupcu.
 
 

Kako izračunamo limit zavarovalnega kritja

Limit zavarovalnega kritja je znesek neplačanih terjatev, do katerega jamčimo poplačilo škode, ki bi nastala ob škodnem primeru.
 
Pri povpraševanju lahko izpolnite zahtevek za zavarovanje kreditnega limita, s katerim zahtevate kritje za določen denarni znesek. Obrazec skrbno preučimo in upoštevamo vse dejavnike, da lahko učinkovito ocenimo višino zavarovalnega limita. Če ocenimo, da gre za zelo tvegan primer, lahko svetujemo dodatne instrumente zavarovanja.
 
V večini primerov krijemo do 90 % višine odobrenega limita, ostalo pa predstavlja lastni delež zavarovanca. To je delež škode, ki ga ob vsakem škodnem dogodku krijete sami. Višina lastnega deleža je odvisna od tipa limita, o čemer se bomo z vami z veseljem pogovorili.
 
Višino limita kritja sproti prilagajamo trendu vaše prodaje, če to dopuščajo tudi drugi dejavniki, ki vplivajo na poslovanje.
 
Za izračun limita zavarovalnega kritja uporabljamo formulo, ki je v nadaljevanju ponazorjena tudi s praktičnim primerom:
(Letna prodaja kupcu / 12 mesecev) * dejanski plačilni rok = LIMIT
 
Zavarovanje celotne prodaje
 
Opomba: če je predviden mesečni promet pod sezonskim vplivom, upoštevamo mesec z največjim prometom.
 
 

Izplačilo zavarovalnine prejmete v najkrajšem možnem času

Ob nastanku škodnega primera, ki je določen z zavarovalno pogodbo, je vaše podjetje upravičeno do izplačila nadomestila škode oz. zavarovalnine. Škodni primer nastopi takoj, ko kupec postane insolventen, pri podaljšani zamudi plačil pa v 6 mesecih od zapadlosti prvega neplačanega računa.
 
Višina zavarovalnine praviloma znaša 85 % škode, stroškov izterjave in sodnih stroškov. Plačilo prejmete v roku 30 dni od prejema odškodninskega zahtevka, v praksi pa je ta rok največkrat krajši.
 
Vsa plačila, ki jih prejmete potem, ko je bilo nadomestilo škode že izplačano, si razdelimo v enakem razmerju, kot smo bili udeleženi v škodi (90:10; 85 : 15).
Vrh