Novice in publikacije
16/08/2016
Novosti o družbi

Kako do poplačila terjatve v primeru stečaja

Kdaj je lahko izpolnitev kompenzacije izpodbojna?

Dejanja kompenzacije so lahko izpodbojna, v kolikor so storjena v obdobju enega leta pred uvedbo stečaja in če sta podana dva pogoja (vsaj en objektivni in en subjektivni pogoj).

 

Objektivni pogoj je, če se zaradi izpodbojnega dejanja zmanjša vrednost dolžnikovega premoženja in če bi bile zaradi tovrstnega dejanja terjatve drugih upnikov izplačane v manjšem deležu kakor če tega dejanja ne bi izvedli. Na kratko; če bi z verižno kompenzacijo, pobotom ali asignacijo pridobili plačilo, s tem pa bi bili drugi upniki manj poplačani.

 

Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) določa tudi domnevo objektivnega pogoja, ki pomeni zmanjšanje stečajne mase. To se lahko zgodi v primeru, če ste izvršili dobavo, plačilo pa ste prejeli kasneje kot v dogovorjenem plačilnem roku.

Subjektivni pogoj je podan v primeru, če ste v trenutku sklenitve verižne kompenzacije bili seznanjeni (ali bi morali seznanjeni), da je vaš dolžnik insolventen. Ker se insolventnost dolžnika lahko ugotovi enostavno iz računovodskih izkazov, je pomembno, da pred samim sklepanjem kompenzacije, preverite bonitete podjetij. Zaradi enostavne dostopnosti bonitete podjetij boste težko opravičili neinformiranost. Subjektivni pogoj je tudi izpolnjen, če upnik pridobi plačilo na neobičajen način.

 

Kaj je neobičajno prejeto plačilo?

 

Za neobičajno poplačilo velja vse, kar ni bilo dogovorjeno že ob sklenitvi posla. Je torej, načelen dogovor o negotovinskem plačilu ali plačilu na druge načine, kjer ni določila katera so druga plačila. Če se želimo izogniti, da ne vnaprejšnji dogovor ne bi bil neobičajen, bi moral dogovor vsebovati vse elemente o konkretnih terjatvah, ki so predmet kompenzacije: zneski, računi in udeleženci v kompenzaciji. Sodišča so mnenja, da je takšen dogovor v praksi težko izvedljiv, vendar pa ni nemogoč.

 

Obstaja pa možnost, da tveganje izpodbojnosti zmanjšamo in stvari zastavimo na pravilen način. Torej, pomembno je, da pravilno začnemo že pri sklepanju posla. Najbolj priporočljivo je, da se o obveznostih dogovarjate in jih izpolnjujete na način, da se izogibate objektivnim in subjektivnim pogojem za izpodbijanje. Ena izmed možnosti je, da se glede plačila dogovorite in jih izvedete avansno ali sočasno z dobavo, blago pa se izroči šele po prejetem plačilu ali hkrati s plačilom. Druga možnost je tudi dogovor, da obdržite lastninsko pravico blaga do plačila. V kolikor se ne dogovarjate vnaprej že pred sklenitvijo posla in boste morali vračati plačila za terjatve v stečajnem postopku, ne iščite krivca med upravniki insolventnih postopkov. Vi sami ste odgovorni, če ne boste ob sklepanju posla razmišljali o obvladovanju tveganj.

 

Ena izmed najbolj enostavnih možnosti, da ne pride do vračila poplačila terjatev je, da izvedete aktivnosti izterjave terjatev z zunanjo agencijo. Pri naši družbi je izterjava terjatev  ena izmed poglavitnih dejavnosti. Za slovenska podjetja smo rešili na tisoče terjatev v več kot 40 državah.

Pokličite nas na 01 252 81 85 ali pišite na mario.varga@coface.com in preverite možnosti, kako vam lahko pomagamo, da pridobite poplačilo.

Vrh