Novice in publikacije
07/01/2021
Novosti o družbi

Objavljamo prosto delovno mesto: Upravljalec tveganj (m/ž)

Objavljamo prosto delovno mesto: Upravljalec tveganj

Nudimo delo v dinamičnem in stimulativnem okolju ter veliko možnosti za strokovno izpopolnjevanje in osebni razvoj.

 

 

 

Delo bo obsegalo:

 

Ocenjevanje tveganj:

 • opredelitev, kategorizacija in identifikacija vseh tveganj glede na vrsto/kategorijo (npr. v zvezi z gospodarskim sektorjem, poslovno dejavnostjo ali družbo), povezane pomembne vidike (ekonomski, finančni in zakonski) ter vzpostavljene kontrole,
 • priprava konsolidiranih pregledov/kartiranj tveganj in poročil za deležnike na ravni Družbe in Skupine,
 • redni pregled in posodabljanje registra tveganj ob upoštevanju razvoja na ravni Skupine in industrije ter zakonodajnih sprememb.

Upravljanje tveganj:

 • sodelovanje pri pripravi predlogov politik za upravljanje tveganj na ravni Družbe za vse relevantne segmente poslovanja, - - - - prispevanje k osnutkom politik upravljanja tveganj na ravni Skupine, če in ko je potrebno,
 • sodelovanje pri pripravi predloga pripravljenosti za prevzem tveganj na ravni Družbe v sodelovanju z aktuarsko funkcijo,
 • sodelovanje pri pripravi predlogov limitov izpostavljenosti tveganjem za vse vrste/kategorije tveganj,
 • redno obdobno izvajanje kontrol druge stopnje glede politik, postopkov, sistemov in procesov (npr. vsake tri ali vsakih šest mesecev) ter komunikacija rezultatov, izsledkov in, če je potrebno, priprava predloga akcijskega načrta,
 • spremljanje izvajanja priporočil iz akcijskih načrtov, poročanje o izvršitvi akcijskih načrtov in po potrebi priprava predlogov nadaljnjih ukrepov.

Vrednotenje kapitalske ustreznosti in poročanje organom nadzora:

 • sodelovanje pri pripravi, zbiranju in validaciji podatkov za redno poročanje organom nadzora v okviru 1., 2. in 3. stebra Solventnosti II na ravni Družbe ter za potrebe poročanja na ravni Skupine,
 • sodelovanje pri razvoju in izvedbi lastne ocene tveganja in solventnosti (ORSA) ter pripravi poročila na ravni Družbe,
 • sodelovanje pri pripravi poročila o solventnosti in finančnem položaju Družbe (poročilo SFCR),
 • sodelovanje pri pripravi rednega poročila nadzorniku za Družbo (poročilo RSR).

Spremljanje izpostavljenosti in poročanje o tveganjih:

 • prispevanje k razvoju metrik za merjenje tveganj na ravni Družbe in Skupine Coface,
 • spremljanje izpostavljenosti tveganjem v okviru pripravljenosti za prevzem tveganj Družbe,
 • nadzor obstoja kontrol prve stopnje in po potrebi pomoč pri implementaciji novih,
 • priprava poročil s ključnimi informacijami v zvezi s tveganji za ustrezne deležnike na ravni Družbe in Skupine.

Svetovanje in komuniciranje:

 • sodelovanje z drugimi upravljalci tveganj v Skupini Coface pri zbiranju informacij o tveganjih in izmenjavi izkušenj ter najboljših praks o izvedenih ukrepih in časovnici njihovega izvajanja,
 • zagotavljanje pomoči vodstvu in oddelkom v zvezi z upravljanjem tveganj,
 • kakovostno sodelovanje z drugimi oddelki in funkcijami v Družbi za potrebe izmenjave pomembnih informacij o nastajajočih tveganjih, potencialnem kopičenju tveganj in navzkrižnih učinkih ter za skladno izvajanje učinkovitih pristopov k upravljanju tveganj in nadzornih dejavnosti,
 • sodelovanje pri pripravi notranjega komunikacijskega gradiva v zvezi z vprašanji s področja upravljanja tveganj in zagotavljanje distribucije prek ustreznih notranjih kanalov,
 • prispevanje k pripravi revizijskega načrta, v kolikor potrebno.

Krizno upravljanje:

 • prispevanje k opredelitvi, izvajanju in komuniciranju v zvezi z načrtom obnove po katastrofi in načrtovanjem neprekinjenega poslovanja.

Zagotavljanje skladnosti:

 • zagotavljanje skladnosti s pravili upravljanja tveganj na ravni Skupine Coface ter zakonodajo s področja zavarovalništva, ki se nanaša na upravljanje tveganj.

 

Od kandidatov / kandidatk se zahteva:

 • (17001) specialistična izobrazba po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja)
 • (17002) visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali
 • (17003) magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja) ekonomske ali druge ustrezne smeri in vsaj 3 (tri) leta delovnih izkušenj oziroma
 • (16204) visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja) ali
 • (16203) visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) ekonomske ali druge ustrezne smeri in vsaj 4 (štiri) leta ustreznih delovnih izkušenj
 • odlično razumevanje obvladovanja tveganj,
 • zelo dobro poznavanje zakonodaje na področju upravljanja tveganj v zavarovalnicah,
 • zelo dobro znanje uporabe računalniških pisarniških orodij (Outlook, Word, Excel),
 • zelo dobro znanje angleškega jezika,
 • dobro znanje hrvaškega jezika,
 • željeno znanje drugega tujega jezika

Delovno razmerje bomo sklenili s polnim delovnim časom za nedoločen čas in 6 (šest) mesečnim poskusnim delom.

 

Vse zainteresirane kandidate/kandidatke vabimo, da nam ponudbe za razpisano delovno mesto z življenjepisom, dokazili o izpolnjevanju pogojev in elektronskim naslovom za namen obveščanja v razpisnem postopku pošljejo najkasneje do 12.01.2021. na naslov:

Coface PKZ zavarovalnica d.d.
Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana
s pripisom: "za razpis - ne odpiraj"

ali na elektronski naslov: anja.skrjanc@coface.com

 

Kandidate obveščamo, da bo Coface PKZ zavarovalnica osebne podatke, ki jih bo v skladu s prijavo na  razpis in pripadajočimi prilogami podal kandidat obdelovala izključno za namene organizacije tega razpisa in izvedbe izbirnega postopka in jih bo skladno z določbami Zakona o delovnih razmerjih po zaključenem razpisu uničila oz. na zahtevo kandidata vrnila.

Vrh