GDPR informacije

Obvestilo o varstvu osebnih podatkov družbe Coface, podružnica v Sloveniji

Datum zadnje posodobitve: 6. februar 2023
 
To obvestilo o varstvu osebnih podatkov pojasnjuje, kako družba COFACE, podružnica v Sloveniji zbira, obdeluje, uporablja, prenaša in razkriva osebne podatke (tako na spletu kot tudi zunaj njega) v zvezi s storitvami, ki jih zagotavljajo svojim strankam ("storitve"). Družba COFACE, podružnica v Sloveniji v tem obvestilu "vi" uporablja za posameznike, katerih osebne podatke obdeluje. Ti posamezniki ali posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, lahko vključujejo osebe, ki delajo za naše stranke, njihova povezana podjetja ali druge tretje osebe ali jih te najamejo v zvezi s storitvami.
 
COFACE, podružnica v Sloveniji je zavezana varovanju osebnih podatkov, kakor je določeno v Splošni uredbi o varstvu podatkov (GDPR). Pri opravljanju svojih poslov in dejavnosti lahko družba COFACE, podružnica v Sloveniji zbira in obdeluje osebne podatke tudi iz drugih virov za regulativne namene, za izpolnjevanje pogodbenih in predpogodbenih obveznosti ter za zakonite poslovne interese družbe COFACE, podružnice v Sloveniji. Ta obdelava lahko vključuje obdelavo osebnih podatkov za obdelavo podatkov dolžnikov naših strank za obvladovanje tveganj, določanje kreditnih limitov in namene izterjave dolga ali obdelavo podatkov poslovnih partnerjev naših strank iz zgoraj navedenih razlogov.
 
Osebni podatki
"Osebni podatki" so vsi podatki, ki se nanašajo neposredno na določenega ali določljivega posameznika. Vključujejo tudi različne informacije, ki lahko zbrane skupaj omogočijo identifikacijo določene osebe, pa tudi anonimizirane, šifrirane ali psevdonimizirane osebne podatke, če jih je še vedno mogoče uporabiti za ponovno identifikacijo osebe.
Osebni podatki vključujejo zlasti:
 • ime in priimek,
 • datum rojstva,
 • domači naslov,
 • e-poštni naslov (na primer ime.priimek@podjetje.com),
 • telefonsko številko ali številko faksa,
 • podatke o računu in sorodne kontaktne podatke,
 • identifikacijsko številko (na primer osebne izkaznice, potnega lista, matično številko),
 • podatke o lokaciji,
 • naslov internetnega protokola (IP),
 • ID piškotka,
 • fotografije ali video posnetke,
 • posnetke telefonskega pogovora ali elektronske posnetke.
Pri zagotavljanju nekaterih storitev lahko družba COFACE, podružnica v Sloveniji od vas ali tretjih oseb tudi prejme informacije, vključno z:
 • imenom dejanskega lastnika ali lastnikov in
 • informacijami v zvezi z zaposlitvijo (vodstvene funkcije, poslovni deleži in življenjepisi) in
 • informacijami o regulativnih in drugih preiskavah ali pravnih sporih, v katerih ste ali ste bili udeleženi.
"Občutljivi osebni podatki" so osebni podatki, ki razkrivajo:
 • rasno ali etnično poreklo,
 • politično mnenje ali članstvo v sindikatu,
 • versko ali filozofsko prepričanje,
 • genetske in biometrične podatke, ki se obdelujejo za namen identifikacije posameznika,
 • podatke o zdravju,
 • spolno usmerjenost,
 • kazenske obsodbe ali prekrške.
COFACE, podružnica v Sloveniji lahko na podlagi zakonodaje Evropske unije ali nacionalne zakonodaje od tretjih ponudnikov storitev in drugih prejme omejeno količino občutljivih osebnih podatkov za podporo dejavnostim pregleda stranke, ki ga izvede, da izpolni različne pravne in regulativne zahteve, ki veljajo zanjo, na način, ki mora biti vedno sorazmeren želenemu cilju.
 
Obdelava in uporaba osebnih podatkov
COFACE, podružnica v Sloveniji mora zbirati in obdelovati določene osebne podatke, da lahko zagotavlja svoje storitve ali ker je temu zavezana po zakonu za regulativne namene.
 
Vaši osebni podatki bodo v te namene obdelani na pravni podlagi, določeni v členih 6(1)(b) in 6(1)(c) Splošne uredbe o varstvu podatkov, in zaradi  poslovnih interesov skupine Coface v smislu člena 6(1)(f) Splošne uredbe o varstvu podatkov.
 
Za zgoraj navedene namene in za potrebe kreditnega upravljanja, kreditnega zavarovanja, pozavarovanja, obveščanja in  izterjave dolga, COFACE, podružnica v Sloveniji zbira in obdeluje osebne podatke iz različnih virov, in sicer:
 • Prek storitev: COFACE, podružnica v Sloveniji lahko zbira osebne podatke z zagotavljanjem svojih storitev.
 • Iz zunanjih virov: COFACE, podružnica v Sloveniji lahko prejema osebne podatke iz drugih virov, kot so javne zbirke podatkov ali ponudniki informacijskih storitev.
 • Drugo: COFACE, podružnica v Sloveniji lahko osebne podatke zbira tudi iz drugih virov, na primer če se s predstavnikom COFACE, podružnice v Sloveniji sestanete in zahtevate predstavitve ali predloge ali sodelujete v pogajanjih ali pri sklepanju pogodbenega dogovora, ste navedeni na seznamu delovne skupine, ki ga predložite vi ali tretje osebe, ali iz informacij, pridobljenih iz podatkovnih sob, povezanih s posli.
Kot je navedeno zgoraj, lahko COFACE, podružnica v Sloveniji in njeni ponudniki storitev obdelujejo in uporabljajo osebne podatke za svoje zakonite poslovne interese, med drugim za:
 • preverbo pooblaščenih podpisnikov pri sklepanju sporazumov,
 • preverjanje identitete oseb za sklepanje pogodbenih dogovorov ali sklepanje sporazumov,
 • vzpostavitev stika s posamezniki v zvezi z obstoječimi sporazumi ali pogodbenimi dogovori,
 • izpolnjevanje naših obveznosti v zvezi z opravljenimi storitvami,
 • odgovarjanje na zahteve po informacijah, prejete od naših strank in/ali ustreznih tretjih oseb v okviru zagotavljanja storitev COFACE, podružnica v Sloveniji,
 • upravljanje računov in naših poslovnih odnosov ter njihovo zaščito,
 • varstvo osebnih podatkov,
 • namene obveščanja in poslovne namene,
 • namene obvladovanja tveganj in skladnosti (kot je zagotavljanje skladnosti z zakonskimi in regulativnimi obveznostmi matične družbe Coface in/ali COFACE, podružnica v Sloveniji, zlasti v zvezi s KYC, preprečevanjem pranja denarja in goljufij ter drugim potrebnim spremljanjem in preverjanjem strank, zahtevami glede skrbnega pregleda in med drugim skladnosti s predpisi o sankcijah),
 • skladnost z zakoni in predpisi ter drugimi zahtevami in sprejetimi zavezami(med drugim notranjimi politikami) in
 • obveščanje naših strank o vseh spremembah ali posodobitvah pogodbenih pogojev in politik.
Osebni podatki, ki jih COFACE, podružnica v Sloveniji zbira in obdeluje za izpolnjevanje svojih pravnih in regulativnih obveznosti, se obdelujejo izključno za te namene, razen če ni dovoljeno drugače.
 
Obdobje hrambe
Vaši osebni podatki se bodo hranili toliko časa, kolikor bo potrebno ali dovoljeno glede na namene, za katere so bili zbrani, vendar v nobenem primeru ne več kot do izteka zastaralnega roka za sodni postopek v zvezi z obstoječimi pogodbami, podaljšanega za obdobje trajanja morebitnega tekočega pravdnega postopka, ali toliko časa, kot določa katera koli pravna obveznost, ki velja za COFACE, podružnico v Sloveniji. Osebni podatki drugih oseb, vključno z osebnimi podatki dolžnikov, bodo obdelani na pravni podlagi, določeni v členih 6(1)(b), 6(1)(c) in 6(1)(f) Splošne uredbe o varstvu podatkov, in se bodo hranili za enako obdobje hrambe, kot je navedeno zgoraj.
 
Varovanje osebnih podatkov
Varnost in zaupnost osebnih podatkov sta glavna skrb COFACE, podružnice v Sloveniji.
 
COFACE, podružnica v Sloveniji ima vzpostavljene razumne fizične, tehnične, elektronske, postopkovne in organizacijske zaščitne in varnostne ukrepe za zaščito osebnih podatkov pred naključnim, nezakonitim ali nepooblaščenim uničenjem, izgubo, spreminjanjem, razkritjem ali dostopom, ne glede na to, ali jih obdeluje v Evropski uniji ali drugje.
 
Dostop do vaših osebnih podatkov je dovoljen samo zaposlenim, ki jih potrebujejo za zakonite in  poslovne namene. Varstvo osebnih podatkov je sestavni del Kodeksa ravnanja COFACE, podružnice v Sloveniji in posebnih notranjih postopkov. Če zaposleni COFACE, podružnice v Sloveniji ne upoštevajo teh zahtev, se proti njim lahko sproži disciplinski ukrep.
 
Razkritje osebnih podatkov
V zvezi s storitvami, ki jih zagotavlja COFACE, podružnica v Sloveniji, lahko osebne podatke obdelujejo in uporabljajo druge družbe iz Skupine Coface ali partnerji COFACE, podružnice v Sloveniji, tudi če so zunaj Evropske unije, , kot tudi pozavarovatelji Skupine Coface, posredniki in zunanji ponudniki storitev, ki zagotavljajo storitve, kot so IT in infrastruktura, podpora strankam, pošiljanje e-pošte, revizija in druge storitve, zunanji strokovnjaki in svetovalci, vključno s pravnimi svetovalci, davčnimi svetovalci ali revizorji, oziroma katere koli druge osebe, upoštevajoč vsakokrat veljavne pravne dogovore z vami ali kot zahteva ali dovoljuje veljavna zakonodaja, prav tako pa se jim lahko osebni podatki posredujejo.
 
Prejemniki podatkov bodo zavezani k vsem omejitvam zaupnosti, o katerih se dogovorita COFACE, podružnica v Sloveniji in njena stranka ali druge pogodbene stranke.
 
Evropska komisija nekaterim državam, ki niso članice EGP, priznava, da zagotavljajo ustrezno raven varstva podatkov v skladu s standardi EGP. Za zagotovitev primerne ravni varstva vaših osebnih podatkov, če so ti posredovani prejemnikom zunaj EU/EGP, družba Coface sklene sporazume s prejemniki, ki vključujejo, kadar je to primerno, standardne pogodbene klavzule, ki jih je izdala Evropska komisija v skladu s členom 46(2)(c) Splošne uredbe o varstvu podatkov. Kopijo teh sporazumov je mogoče pridobiti pri pooblaščeni osebi za varstvo podatkov matične družbe Coface.
 
COFACE, podružnica v Sloveniji lahko osebne podatke prenese in razkrije tudi, da:
 • zagotovi skladnost z vso veljavno zakonodajo, vključno s tujimi zakoni in predpisi, da odgovori na zahteve, prejete od javnih in vladnih ali regulativnih organov, ter sodeluje z njimi, k čemur so subjekti iz skupine Coface po vsem svetu zavezani ali na kar so pristali, ali iz drugih pravnih razlogov,
 • odgovori sodiščem in strankam v sporu ter drugim ustreznim strankam v skladu s kakršno koli sodno odredbo ali postopkom v okviru pravdnega, kazenskega in arbitražnega postopka,
 • se odzove na vse zahteve regulatorjev, in
 • zaščiti pravice ali lastnino subjektov iz skupine Coface in/ali pravice svojih strank ali drugih.
Storitve tretjih oseb
To obvestilo o zasebnosti ne obravnava praks varstva podatkov tretjih oseb ali izvajalcev storitev, COFACE, podružnica v Sloveniji v nobenem primeru zanje ne odgovarja.
 
Uveljavljanje vaših pravic
 
Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, imate pravico, da pod pogoji, določenimi v Splošni uredbi o varstvu podatkov in katerem koli posebnem zakonu ali predpisu, zahtevate pregled, popravek, posodobitev, spremembo,  omejitev ali brisanje katerih koli predhodno predloženih osebnih podatkov, ugovarjate obdelavi oziroma zahtevate prejem elektronske kopije svojih osebnih podatkov, da jo lahko posredujete drugi družbi, če veljavna zakonodaja določa vašo pravico do prenosljivosti podatkov.
 
Vse te pravice lahko uveljavljate tako, da COFACE, podružnici v Sloveniji, pišete na ta e-naslov:
gdpr-si@coface.com
ali na naslov:
COFACE, podružnica v Sloveniji
Trdinova ulica 4
1000 Ljubljana
 
Na vašo zahtevo bomo odgovorili v skladu z veljavno zakonodajo.
 
Ob kakršnih koli nepravilnostih bodo vse osebe, katerih osebni podatki bodo obdelani v skladu s tem členom, imele pravico, da pri nadzornem organu vložijo pritožbo v skladu s členom 57(1)(f) Splošne uredbe o varstvu podatkov.
 
Pristojni nadzorni organ za skupino Coface je:
Informacijski pooblaščenec RS
Dunajska cesta 22
1000 Ljubljana, Slovenija
E-pošta: gp.ip@ip-rs.si
 
Slednja je za pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov imenovala Pascale Bayle, ki s posamezniki sodeluje prek elektronskega naslova: gdpr-si@coface.com.
 
Uporaba in obdelovanje osebnih podatkov za namene trženja
 
Osebne podatke, ki nam jih posredujete, lahko COFACE, podružnica v Sloveniji ob vašem predhodnem soglasju uporabi za promocijske namene, na primer, da vas obveščamo o novih produktih ali o produktih družb iz skupine Coface in o morebitnih spremembah obstoječih produktov.
 
Vaših osebnih podatkov ne bomo prodali nobeni tretji osebi za namene trženjskih kampanj brez vašega predhodnega soglasja. Poleg tega imate pravico kadar koli ugovarjati uporabi svojih osebnih podatkov za namene trženja, in sicer tako, da se obrnete na naslov COFACE, podružnica v Sloveniji, naveden v zgornjem odstavku. V tem primeru bo družba COFACE, podružnica v Sloveniji takoj prenehala uporabljati vaše osebne podatke za ta namen in opustila njihovo nadaljnjo uporabo. COFACE, podružnica v Sloveniji lahko z vami stopi v stik po telefonu in/ali e-pošti zaradi trženja svojih produktov in storitev.
 
Vaši osebni podatki bodo obdelani za namene trženja COFACE, podružnica v Sloveniji na podlagi vašega soglasja, dokler to ni preklicano. Vaše soglasje je prostovoljno in ga lahko kadar koli prekličete, poleg tega pa imate pravico ugovarjati obdelavi svojih osebnih podatkov za te namene. V tem primeru bo COFACE, podružnica v Sloveniji takoj prenehala uporabljati vaše osebne podatke za ta namen in opustila njihovo nadaljnjo uporabo. Če želite uveljaviti svoje pravice, nam pošljite e-poštno sporočilo na naslov: gdpr-si@coface.com.
 
Če dovolite, da z vami stopimo v stik po telefonu in/ali e-pošti, bodo vaši osebni kontaktni podatki (tj. ime, priimek, spol, poštni naslov, e-poštni naslov, telefonska številka stacionarnega in mobilnega telefona) obdelani za namene trženja družbe Coface, ki so v smiselnih poslovnih interesih družbe Coface na podlagi člena 6(1)(f) Splošne uredbe o varstvu podatkov.
 
Pristojnost in čezmejni prenos
Osebni podatki se lahko zbirajo, uporabljajo, obdelujejo, shranjujejo in razkrivajo v kateri koli državi in prenašajo v katero koli državo, v kateri ima Skupina Coface prostore ali v kateri sodeluje s ponudniki storitev, vključno z Združenimi državami Amerike. V nekaterih primerih so lahko sodišča, organi pregona, regulativne agencije in varnostni organi v teh državah zakonito upravičeni do dostopa do vaših osebnih podatkov.
 
Posodobitve ali spremembe tega obvestila o zasebnosti
Družba Coface lahko to obvestilo o zasebnosti občasno spremeni "Datum zadnje posodobitve", naveden na vrhu tega obvestila, pomeni datum, ko je bilo to obvestilo o zasebnosti zadnjič spremenjeno in/ali posodobljeno.
 
Vse spremembe tega obvestila o zasebnosti začnejo veljati, ko COFACE, podružnica v Sloveniji na spletu objavi spremenjeno obvestilo o zasebnosti. Če zagotovite osebne podatke po spremembi obvestila o zasebnosti, se šteje, da sprejemate spremenjene in/ali posodobljene pogoje tega obvestila.
 
Obrnite se na družbo Coface
COFACE, podružnica v Sloveniji, ki opravlja storitve, v zvezi s katerimi se zagotavljajo vaši osebni podatki, je upravljavec osebnih podatkov, odgovorna za zbiranje, uporabo, obdelavo, prenos in razkritje osebnih podatkov.
Vrh