Novice in publikacije
16/02/2023
Novosti o družbi

Rezultati za poslovno leto 2022: Rekordni čisti dobiček v višini 283,1 milijona € in 80-odstotni delež izplačanih dividend

Rezultati za poslovno leto 2022: Rekordni čisti dobiček v višini 283,1 milijona € in 80-odstotni delež izplačanih dividend
Promet: 1.812 milijonov €, kar je 13,4 % več pri stalnih menjalnih tečajih in obsegu tveganja ter 15,6 % glede na poročano
  • Premije kreditne zavarovalnice so se povečale za 14,4 % zaradi intenzivne dejavnosti strank v še vedno inflacijskem okolju
  • Stopnja zadržanja strank rekordno visoka (92,9 %); znižanje cen (–3,0 %) v skladu z obdobjem 9M-2022
  • Prihodki iz naslova poslovnih informacij so se povečali za 11,6 % pri stalnih menjalnih tečajih in 13,1 % glede na celoten obseg; faktoring se je povečal za 10,0 %
  
Neto škodni količnik se je povečal na 36,0 %, kar je za 2,7 odstotne točke več; neto kombinirani količnik je znašal 64,9 %, +0,3 odstotne točke v primerjavi z letom 2021 (povečanje za 10,4 odstotne točke, če se ne upošteva vpliv vladnih programov za leto 2021)
  • Kosmati škodni količnik se je povečal za 9,8 odstotne točke na 31,2 %, saj se nadaljuje normalizacija tveganih okoliščin
  • Razmerje čistih stroškov se je zmanjšalo za 2,5 odstotne točke na 28,8 %, kar odraža nadaljnji pozitivni poslovni vzvod in visoke pozavarovalne provizije
  • Čisti kombinirani količnik v 4. četrtletju 2022 znaša 68,2 % zaradi še vedno nizkega škodnega količnika
Čisti dobiček (delež skupine) je znašal 283,1 milijona €, od tega je bilo 54,7 milijona € doseženega v četrtem četrtletju. Povprečna donosnost kapitala1 pa je na letni ravni znašala 15,6 %
  • Dobiček na delnico je znašal 1,89 EUR
Družba Coface ima še naprej trdno bilanco stanja:
  • Ocenjena plačilna sposobnost je dosegla približno 201 %2, kar je nad zgornjo mejo ciljnega razpona (od 155 % do 175 %)
  • Predlog za izplačilo dividende3 na delnico v višini 1,52 €, kar pomeni 80-odstotni delež izplačanih dividend

 

Prevzem družbe Rel8ed, butika za podatkovno analitiko v Severni Ameriki

Če ni navedeno drugače, so spremembe izražene s primerjavo z rezultati z dne 31. marca 2021.

 

Xavier Durand, glavni izvršni direktor družbe Coface, je komentiral:

"Svetovno gospodarstvo je bilo konec leta 2022 izpostavljeno številnim tveganjem, nanj pa so ugodno vplivali nepričakovani pozitivni dogodki, kot sta odpiranje kitajskega gospodarstva in izjemno visoke temperature na začetku zime v Evropi. Zaradi boljših vremenskih pogojev in glede na krivuljo povpraševanja se je zmanjšala poraba zemeljskega plina ter znižali stroški energije za podjetja in gospodinjstva.
Vendar pa ti ugodni dejavniki niso zaustavili pričakovanega nenehnega naraščanja števila propadlih podjetij.
V tem zapletenem okolju je družba Coface dosegla rekordne rezultate, saj se je čisti dobiček povečal za 26 % na 283 milijonov €, kar ustreza 15,6-odstotni donosnosti opredmetenega kapitala, preračunani na letno raven.
Rekordno raven sta dosegla tudi stopnja zadržanja in kazalnik zadovoljstva uporabnikov. Ta uspešnost ne bi bila mogoča brez predanosti vseh zaposlenih v družbi Coface, da služijo našim strankam.
Leto 2023 je zadnje leto strateškega načrta Build to Lead. Vse cilje, opredeljene v tem načrtu, smo že dosegli ali jih še presegamo. V novem letu bomo začeli uporabljati tudi nove računovodske standarde, katerih uporaba je od naših ekip zahtevala veliko truda, vendar se s tem ne bo spremenila naša strategija ali merjenje uspešnosti.
Zaradi zelo trdne bilance stanja bomo na skupščini delničarjem predlagali razdelitev 80 %3 čistega dobička, kar je v skladu s cilji našega strateškega načrta."

Za podrobnejše informacije si prenesite celotno sporočilo za javnost spodaj.
 
1 Donosnost povprečnega opredmetenega kapitala.
2 Ta ocenjena plačilna sposobnost je predhodni izračun, ki temelji na tolmačenju Solventnosti II s strani družbe Coface in uporabi delnega internega modela. Končni izračun se lahko od predhodnega razlikuje. Ocenjena plačilna sposobnost ni revidirana.
3 Predlog o uporabi dobička bo predložen letni skupščini delničarjev, ki bo potekala 16. maja 2023.

Snemi sporočilo za javnost : Rezultati za poslovno leto 2022: Rekordni čisti dobiček v višini 28... (293,20 kB)

Stik


NATAŠA PETERLIN

DIREKTORICA MARKETINGA IN KOMUNIKACIJ
T. +386 (0)1 2005 811 M. +386 (0)40 808 121
natasa.peterlin@coface.com
TRDINOVA ULICA 4- 1000 LJUBLJANA – SLOVENIJA

Vrh