Kdo smo

Finančni povzetek

Rezultati za poslovno leto 2022: rekordni čisti dobiček v višini 283,1 milijona € in 80-odstotni delež izplačanih dividend

Promet: 1.812 milijonov €, kar je 13,4 % več pri stalnih menjalnih tečajih in obsegu tveganja ter 15,6 % glede na poročano
  • Premije kreditne zavarovalnice so se povečale za 14,4 % zaradi intenzivne dejavnosti strank v še vedno inflacijskem okolju
  • Stopnja zadržanja strank rekordno visoka (92,9 %); znižanje cen (–3,0 %) v skladu z obdobjem 9M-2022
  • Prihodki iz naslova poslovnih informacij so se povečali za 11,6 % pri stalnih menjalnih tečajih in 13,1 % glede na celoten obseg; faktoring se je povečal za 10,0 %
 
Neto škodni količnik se je povečal na 36,0 %, kar je za 2,7 odstotne točke več; neto kombinirani količnik je znašal 64,9 %, +0,3 odstotne točke v primerjavi z letom 2021 (povečanje za 10,4 odstotne točke, če se ne upošteva vpliv vladnih programov za leto 2021)
  • Kosmati škodni količnik se je povečal za 9,8 odstotne točke na 31,2 %, saj se nadaljuje normalizacija tveganih okoliščin
  • Razmerje čistih stroškov se je znižalo za 2,5 odstotne točke na 28,8 %, kar odraža nadaljnji pozitivni poslovni vzvod in visoke pozavarovalne provizije
  • Čisti kombinirani količnik v 4. četrtletju 2022 znaša 68,2 % zaradi še vedno nizkega škodnega količnika
 
Čisti dobiček (delež skupine) je znašal 283,1 milijona €, od tega je bilo 54,7 milijona € doseženega v četrtem četrtletju. Povprečna donosnost kapitala1 pa je na letni ravni znašala 15,6 %
  • Dobiček na delnico je znašal 1,89 EUR
Družba Coface ima še naprej trdno bilanco stanja:
  • Ocenjena plačilna sposobnost je dosegla približno 201 %2, kar je nad zgornjo mejo ciljnega razpona (od 155 % do 175 %)
  • Predlog za izplačilo dividende3 na delnico v višini 1,52 €, kar pomeni 80-odstotni delež izplačanih dividend
  • Družba Coface nadaljuje z izvajanjem strateškega načrta "Build to Lead" in potrjuje svoje cilje v celotnem ciklu
 
Prevzem družbe Rel8ed, butika za podatkovno analitiko v Severni Ameriki
 
*Če ni navedeno drugače, se primerjave sprememb nanašajo na rezultate na dan 31. decembra 2021.
 
 
Xavier Durand, glavni izvršni direktor družbe Coface, je komentiral:
"Svetovno gospodarstvo je bilo konec leta 2022 izpostavljeno številnim tveganjem, nanj pa so ugodno vplivali nepričakovani pozitivni dogodki, kot sta odpiranje kitajskega gospodarstva in izjemno visoke temperature na začetku zime v Evropi. Zaradi boljših vremenskih pogojev in glede na krivuljo povpraševanja se je zmanjšala poraba zemeljskega plina ter znižali stroški energije za podjetja in gospodinjstva.
Vendar pa ti ugodni dejavniki niso zaustavili pričakovanega nenehnega naraščanja števila propadlih podjetij.
V tem zapletenem okolju je družba Coface dosegla rekordne rezultate, saj se je čisti dobiček povečal za 26 % na 283 milijonov €, kar ustreza 15,6-odstotni donosnosti opredmetenega kapitala, preračunani na letno raven.
Rekordno raven sta dosegla tudi stopnja zadržanja in kazalnik zadovoljstva uporabnikov. Ta uspešnost ne bi bila mogoča brez predanosti vseh zaposlenih v družbi Coface, da služijo našim strankam.
Leto 2023 je zadnje leto strateškega načrta Build to Lead. Vse cilje, opredeljene v tem načrtu, smo že dosegli ali jih še presegamo. V novem letu bomo začeli uporabljati tudi nove računovodske standarde, katerih uporaba je od naših ekip zahtevala veliko truda, vendar se s tem ne bo spremenila naša strategija ali merjenje uspešnosti.
Zaradi zelo trdne bilance stanja bomo na skupščini delničarjev predlagali razdelitev 80 %3 čistega dobička, kar je v skladu s cilji našega strateškega načrta."
 
_____
1 Donosnost povprečnega opredmetenega kapitala.
2 Ta ocenjena plačilna sposobnost je predhodni izračun, ki temelji na tolmačenju uredbe Solventnost II s strani družbe Coface in uporabi delnega internega modela. Končni izračun se lahko od predhodnega razlikuje. Ocenjena plačilna sposobnost ni revidirana.
3 Predlog o uporabi dobička bo predložen letni skupščini delničarjev, ki bo potekala 16. maja 2023.
 
 
Ključni podatki na dan 31. decembra 2022
Upravni odbor družbe COFACE SA je konsolidirane računovodske izkaze z dne 31. decembra 2022 potrdil na svojem srečanju 16. februarja 2023. Prej jih je na svojem srečanju 14. februarja 2023 pregledala tudi revizijska komisija. Računovodski izkazi niso revidirani, certificiranje je v teku.
 
Najpomembnejši podatki z dne 31. decembra 2022
 
* Prav tako je izključen vpliv obsega.
1 Ta ocenjena plačilna sposobnost je predhodni izračun, ki temelji na tolmačenju uredbe Solventnost II s strani družbe Coface in uporabi delnega internega modela. Rezultat končnega izračuna se lahko od predhodnega razlikuje. Ocenjena plačilna sposobnost ni revidirana.
 
Promet
Družba Coface je leta 2022 zabeležila konsolidiran promet v višini 1.812,0 milijona €, kar je 13,4 % več kot leta 2021 pri stalnih menjalnih tečajih in obsegu tveganja. Na podlagi poročanja (pri stalnih menjalnih tečajih in obsegu tveganja) se je promet povečal za 15,6 %.
 
Prihodki iz dejavnosti zavarovanja (vključno z zavezami in zavarovanji za eno vrsto tveganja) so se v primerjavi z letom 2021 povečali za 14,4 % pri stalnih menjalnih tečajih in obsegu tveganja (in za 16,4 % pri trenutnih menjalnih tečajih). Na rast so ugodno vplivale povečane dejavnosti strank in še naprej visoka stopnja zadržanja strank.
 
Stopnja zadržanja strank je dosegla rekordno raven 92,9 %, kar je za 1,2 % več kot leto prej. Novi posli so znašali 110 milijonov €, kar je 19 milijonov € manj kot leta 2021 na vse bolj konkurenčnem trgu.
 
Okrepljene dejavnosti strank družbe Coface so imele v letu 2022 pozitiven učinek v višini 13,8 %. To rekordno povečanje v enem letu odraža obseg nedavnega gospodarskega okrevanja in inflacije, vendar se rast zdaj upočasnjuje. Cenovni učinek je vse leto ostal negativen in je znašal –3,0 %, kar je v skladu z –3,0-odstotnim padcem v devetih mesecih leta 2022. To je v veliki meri posledica predhodnih zelo majhnih izgub.
 
Prihodki iz naslova drugih dejavnosti so se v primerjavi z letom 2021 povečali za 8,3 %, pri čemer so se nasprotujoči si trendi v različnih dejavnostih še nadaljevali. Prihodki iz naslova faktoringa so se povečali za 10,0 %, predvsem zaradi povečanega obsega refinanciranja na Poljskem. Prihodki od poslovnih informacij so še naprej rasli in se povečali za 11,6 % (v primerjavi s povečanjem za 18,4 % v letu 2021). Na padec prihodkov od provizij in opravnin (stroške izterjave) za 23,0 % je vplivalo zmanjšanje terjatev, ki so predmet izterjave, provizije pa so se povečale za 8,6 %.
 
Promet
 
V Severni Evropi se je promet povečal za 11,3 % pri stalnih menjalnih tečajih (12,3 % pri trenutnih menjalnih tečajih). Na zavarovanje komercialnih kreditov so ugodno vplivale povečane dejavnosti strank in visoka stopnja zadržanja strank. Promet iz naslova faktoringa se je povečal za 5,0 %.
 
V Zahodni Evropi se je promet zaradi visoke stopnje zadržanja strank in intenzivnih dejavnosti strank ter povečanja novih poslov povečal za 12,7 % pri stalnih menjalnih tečajih (13,6 % pri trenutnih menjalnih tečajih).
 
V Srednji in Vzhodni Evropi se je promet povečal za 13,4 % in za 14,3 % pri trenutnih menjalnih tečajih, in sicer zaradi visoke stopnje zadržanja strank in rasti zavarovanja komercialnih kreditov, ki jo je spodbudila dejavnost strank. Promet iz naslova faktoringa se je še naprej znatno povečeval, in sicer za 32,2 %.
 
V Sredozemlju in Afriki, kjer sta Italija in Španija glavni gonili, se je promet povečal za 13,8 % in za 11,9 % pri trenutnih menjalnih tečajih. To je bila posledica velikega obsega novih poslov in visoke ravni ohranjanja strank. Prihodki od storitev so se povečali za 20,7 %.
 
V Severni Ameriki se je promet povečal za 9,3 % pri stalnih menjalnih tečajih in za 22,2 %, kakor je izkazan, in sicer zaradi intenzivne dejavnosti strank in pozitivnega učinka menjalnih tečajev, kar so delno izravnala premijska povračila.
 
V Latinski Ameriki se je promet povečal za 29,0 % pri stalnih menjalnih tečajih in za 38,5 % pri trenutnih menjalnih tečajih, k čemur sta prispevali visoka raven ohranjanja strank in rast dejavnosti strank, ki jo je spodbudila rast cen primarnih surovin.
 
V azijsko-pacifiški regiji se je promet povečal za 14,6 % pri stalnih menjalnih tečajih in za 22,8 % pri trenutnih menjalnih tečajih. Na to rast so vplivali visoka stopnja zadržanja strank in povečana dejavnost strank ter pozitiven valutni učinek.
 
 
Rezultat
Kombinirani količnik
Kombinirani količnik, brez pozavarovanja, je v tem letu znašal 64,9 %, kar je za 0,3 odstotne točke več v primerjavi z letom 2021 (in 10,4 odstotne točke več brez vpliva vladnih programov v letu 2021). Kombinirani količnik, brez pozavarovanja, je v 4. četrtletju 2022 znašal 68,2 %, kar je za 14,8 odstotne točke manj kot leto prej, vendar za 8,6 odstotne točke več kot v 3. četrtletju 2022.
 
(i) Škodni količnik
 
Kosmati škodni količnik za leto 2022 je znašal 31,2 %, kar pomeni povečanje za 9,8 odstotne točke v primerjavi z letom prej. To odraža povečano pogostost zahtevkov od 1. polletja 2021, pri čemer se je njihovo število približalo ravni pred pandemijo covida-19, in vrnitev razmeroma velikih škod, ki pa vseeno ostajajo pod povprečjem. Družba Coface je povečala rezervacije v zvezi s preostalo izpostavljenostjo v Rusiji.
 
Politika rezervacij Skupine ostaja nespremenjena. Strogo upravljanje terjatev v preteklosti je družbi Coface omogočilo, da je zabeležila 51,6 odstotne točke izterjanih denarnih zneskov. Stopnja rezervacij je za zavarovalno leto 2022 znašala 80,2 %, kar je še vedno visoko in enako kot leta 2020. To odraža pričakovanja družbe Coface glede gospodarske negotovosti, rezervacij za Rusijo in verjetnega povečanja števila propadlih velikih podjetij.
 
Neto škodni količnik se je povečal na 36,0 %, kar je za 2,7 odstotne točke več kot leto prej (in za 12,8 odstotne točke, če se ne upošteva vpliv vladnih programov za leto 2021).
 
(ii) Razmerje stroškov
 
Družba Coface sledi strogi politiki upravljanja stroškov. V celotnem letu 2022 so se stroški povečali za 12,6 % pri stalnih menjalnih tečajih in obsegu tveganja ter za 15,0 % pri trenutnih menjalnih tečajih. To povečanje stroškov je bilo kljub stalnim naložbam v človeške vire in tehnologijo nižje od rasti prometa. Razmerje stroškov pred pozavarovanjem je znašalo 33,5 %, kar je za 0,4 odstotne točke več kot leto prej.
 
Razmerje čistih stroškov brez pozavarovanja je leta 2022 zaradi skrbnega upravljanja stroškov v inflacijskem okolju in višjih pozavarovalnih provizij znašalo 28,8 %, kar je za 2,5 odstotne točke več kot leto prej.
 
Finančni rezultat
Čisti finančni prihodki za leto 2022 so znašali 40,2 milijona €, kar je za 2,0 milijona € manj kot leta 2021. Ta znesek vključuje 17,7 milijona € realiziranih kapitalskih dobičkov in pozitivne rezultate zavarovanja pred tveganji ter negativni valutni učinek v višini 15,8 milijona € (vključno s 13,3 milijona € v zvezi z MRS 29 – hiperinflacija). To je bilo doseženo v izjemno burnih razmerah na trgu, predvsem zaradi učinkovitosti politik zavarovanja pred tveganji.
 
Tekoči prihodek portfelja (tj. brez kapitalskih dobičkov, amortizacije in valutnega vpliva) je leta 2022 znašal 44,6 milijona € (v primerjavi s 33,1 milijona € leta 2021). Računovodski donos[1], brez kapitalskih dobičkov in amortizacije, je v poslovnem letu 2022 znašal 1,5 % in se je v primerjavi z letom prej (1,1 %) povečal, predvsem zaradi višjih stopenj ponovnih investicij.
 
Poslovni prihodki in čisti dobiček
Prihodki iz poslovanja so leta 2022 znašali 413,5 milijona € in so se povečali za 32,2 %, predvsem zaradi rasti prihodkov in še vedno nizkega škodnega količnika. Veljavna davčna stopnja je znašala 26 % v primerjavi s 23 % v letu 2021.
 
Skupaj je čisti dobiček (delež skupine) znašal 283,1 milijona € in se je v primerjavi z letom 2021 povečal za 26,5 %, od tega za 54,7 milijona € v 4. četrtletju 2022.
 
Lastniški kapital delničarjev
Lastniški kapital Skupine je 31. decembra 2022 znašal 1.960,5 milijona €, kar je 180,6 milijona € oziroma 8,4 % manj (v primerjavi z 2.141,0 milijona € na dan 31. decembra 2021).
 
Ta sprememba je bila predvsem posledica čistega dobička v višini 283,1 milijona €, izplačila dividend (–224,8 milijona €) in zmanjšanja nerealiziranih kapitalskih dobičkov (–264,9 milijona €).
 
Donosnost povprečnega opredmetenega kapitala, preračunana na letno raven, (RoATE) je leta 2022 znašala 15,6 %, predvsem zaradi izboljšanja prihodkov od prevzema v zavarovanje.
 
Plačilna sposobnost je dosegla 201 %[2], kar pomeni povečanje za 5 odstotnih točk v primerjavi s poslovnim letom 2021. Še vedno je precej nad zgornjo mejo ciljnega razpona (155 %–175 %).
 
Družba Coface bo delničarjem na letni skupščini delničarjev v skladu s svojo politiko upravljanja kapitala predlagala stopnjo izplačila dividend v višini 80 %[3], kar ustreza dividendi v višini 1,52 € na delnico.
 
Obeti
Konec leta 2022 se je pokazalo, da najslabši možni scenarij ni nikoli zagotovljen. Nekatera politična in gospodarska tveganja, ki so negativno vplivala na svetovno gospodarstvo, so se zmanjšala bolj, kot je bilo pričakovano, na primer zaradi ponovnega odpiranja kitajskega gospodarstva in manjšega pritiska na energetske trge zaradi izjemno visokih temperatur v Evropi.
 
Te temperature nas opozarjajo, da moramo zmanjšati emisije CO2. Družba Coface je kot odgovorna družba opredelila svoj načrt do leta 2050 s petletnimi cilji za zmanjšanje emisij.
 
Vendar pa raven javnega dolga in njegovo močno povečanje v zadnjih treh letih vladam v srednjeročnem obdobju puščata le malo manevrskega prostora za obsežno ukrepanje v gospodarstvu. Financiranje energetskega prehoda in obnova obrambnih sil, ki je bila v preteklosti prezrta, bosta predstavljala velik del izdatkov, kar bo omejilo sposobnost odzivanja v primeru novih zunanjih pretresov.
 
Obrestne mere in cene energije bodo še nekaj časa višje kot v bližnji preteklosti, kar bo vplivalo na marže in finančno moč številnih podjetij.
 
Trenutno umirjanje inflacije naj bi upočasnilo rast premij družbe Coface, saj te večinoma upoštevajo promet njenih zavarovancev.
 
Družba Coface še naprej pričakuje nadaljnjo normalizacijo okolja tveganj in se je na to ustrezno pripravila
 
_____
1 Knjigovodska donosnost, izračunana na podlagi povprečja naložbenega portfelja brez nekonsolidiranih odvisnih družb.
2 Ta ocenjena plačilna sposobnost je predhodni izračun, ki temelji na tolmačenju uredbe Solventnost II s strani družbe Coface in uporabi delnega internega modela. Končni izračun se lahko od predhodnega razlikuje. Ocenjena plačilna sposobnost ni revidirana.
3 Predlog o uporabi dobička bo predložen letni skupščini delničarjev, ki bo potekala 17. maja 2022.
Vrh