Novice in publikacije
26/01/2021
Novosti o družbi

Objavljamo prosto delovno mesto: Računovodja (m/ž)

Prosto delovno mesto: Računovodja

Nudimo delo v dinamičnem in stimulativnem okolju ter veliko možnosti za strokovno izpopolnjevanje in osebni razvoj.

 

 

 

Delo bo obsegalo:

 

Naložbeno računovodstvo:

 • obdelovanje poslov v programu naložb (vnovčenje kuponov, zapadlosti naložb glede na poravnavo poslov), ob zaključku meseca vrednotenje naložb ter prenos temeljnic v glavno knjigo,
 • priprava poročila o naložbah in obveščanje funkcije zakladništva,
 • po potrebi sprememba matrik, ob zakonskih spremembah nastavitve davčnih stopenj itd.,
 • kontrola analitičnih postavk z glavno knjigo,
 • priprava gibanja naložb za potrebe izkaza denarnega toka in razkritja v letnem poročilu.

Vodenje knjige osnovnih in neopredmetenih sredstev:

 • priprava prevzemnih zapisnikov, reverzov, ki služijo za vnos v knjigo osnovnih sredstev,
 • evidentiranje nakupov in prodaj v knjigo osnovnih sredstev in glavno knjigo,
 • obračun amortizacije,
 • uskladitev postavk analitike s postavkami glavne knjige,
 • priprava poročila za gibanje osnovnih in neopredmetenih sredstev in drugih poročil na osnovi potrebe za poročanje.

Vodenje postopka inventure (popisa sredstev in obveznosti do virov sredstev):

 • določitev komisije, predlog sklepa upravi,
 • nadzor nad popisom,
 • priprava zaključnega poročila ter uskladitev postavk v knjigi osnovnih sredstev glede na popisano stanje.

Tehnično računovodstvo:

 • evidentiranje ocene posredniške provizije (stroškov) na osnovi izdanih računov za premijo in usklajevanje ocenjenih postavk z dejanskimi računi posrednikov,
 • izračun in evidentiranje popravkov vrednosti terjatev za premije in bonitete (oslabitve),
 • razmejitev izdanih računov za bonitetne informacije,
 • izračun in evidentiranje pozavarovalnih deležev na obračunanih regresnih terjatvah in prihodkih od uveljavljenih regresnih terjatev,
 • evidentiranje pozavarovalnih obračunov ter ocen pozavarovanja,
 • evidentiranje ocen kosmatih zavarovalnih postavk (premije, škode, bonusi itd.),
 • evidentiranje zavarovalno-tehničnih rezervacij,
 • priprava tabel za vpis v evidenco dela po oddelkih, pošiljanje obvestila, nadzor nad vpisi in priprava zbira podatkov,
 • kontrola vnešenih tehničnih postavk glede na prejete vhodne ali izvedene (lastne) dokumente.

Ostala opravila:

 • po potrebi izdajanje računov (npr. za prodajo osnovnega sredstva, povezanim družbam znotraj Skupine itd.),
 • zagotavljanje, da so stanja na kontih glavne knjige na mesečni ravni usklajeni z evidencami stanja na kontih obvladujoče družbe in/ali podružnice oz. drugimi povezanimi družbami,
 • pomoč pri pripravi finančnih izkazov za različne deležnike,
 • nadomeščanje knjigovodje v nujnih dnevnih opravilih.

Potni nalogi:

 • nadzor nad procesom potnega naloga (od vnosa do zaključka) in likvidacija potnega naloga z računovodskega vidika,
 • priprava podatkov za poročanje FURS (iRek),
 • pošiljanje obvestil zaposlenim o izplačanih potnih nalogih.

Četrtletno oz. letno regulativno poročanje različnim zunanjim deležnikom, kot  so:

 • AZN - pomoč pri pripravi finančnih izkazov,
 • AJPES - Statistika finančnih računov (kvartalno),
 • SURS - (razne statistke kadar je potrebno),
 • SZZ - (pomoč pri pripravi letnih izkazov)

Revizija in z njo povezani procesi:

 • priprava zahtevane dokumentacije s področja računovodstva,
 • pomoč pri pojasnilih za določene postavke.

Skladnost:

 • zagotavljanje skladnosti s predpisi in postopki, ki so jih vzpostavili Družba, Skupina in zunanji regulatorji.

 
 

Od kandidatov / kandidatk se zahteva:

 • (17002) visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja), (17003) magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja) ekonomske ali druge ustrezne smeri in vsaj 2 (dve) leti ustreznih delovnih izkušenj
 • (16204) visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja), (16203) visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) ekonomske ali druge ustrezne smeri in vsaj 3 (tri) leta ustreznih delovnih izkušenj
 • zelo dobro znanje angleškega jezika,
 • poznavanje mednarodnih standardov računovodskega poročanja, davčnih predpisov, zakonov s področja računovodstva in predpisov regulatorja,
 • poznavanje zakonodaje s področja varovanja osebnih podatkov,
 • dobro znanje uporabe računalniških pisarniških orodij (Outlook, Word, Excel) in internih programov

Delovno razmerje bomo sklenili s polnim delovnim časom za nedoločen čas in 6 (šest) mesečnim poskusnim delom.

 

Vse zainteresirane kandidate/kandidatke vabimo, da nam ponudbe za razpisano delovno mesto z življenjepisom, dokazili o izpolnjevanju pogojev in elektronskim naslovom za namen obveščanja v razpisnem postopku pošljejo najkasneje do 05.02.2021. na naslov:

Coface PKZ zavarovalnica d.d.
Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana
s pripisom: "za razpis - ne odpiraj"

ali na elektronski naslov: anja.skrjanc@coface.com

 

Kandidate obveščamo, da bo Coface PKZ zavarovalnica osebne podatke, ki jih bo v skladu s prijavo na  razpis in pripadajočimi prilogami podal kandidat obdelovala izključno za namene organizacije tega razpisa in izvedbe izbirnega postopka in jih bo skladno z določbami Zakona o delovnih razmerjih po zaključenem razpisu uničila oz. na zahtevo kandidata vrnila.

Vrh