Novice in publikacije
07/10/2021
Novosti o družbi

Objavljamo prosto delovno mesto: Strokovni sodelavec v prodaji in podpori strankam (m/ž)

Strokovni sodelavec v prodaji in podpori strankam

Nudimo delo v dinamičnem in stimulativnem okolju ter veliko možnosti za strokovno izpopolnjevanje in osebni razvoj.
 
 
 
 

Delo bo obsegalo:

 

Zagotavljanje storitev zunanjim deležnikom in notranjim organizacijskim enotam:

 • izdelava nestandardnih in kompleksnejših pogodb in s pogodbo vezanih dokumentov,
 • skrb za pogodbe in s pogodbo vezane dokumente,
 • samostojno komuniciranje s strankami in poslovnimi partnerji z namenom pridobivanja zahtevanih dodatnih informacij in reševanja zahtevnejših reklamacij v zvezi s storitvami v prodaji in podpori strankam,
 • usklajevanje podatkov z obstoječimi programskimi strukturami in odprava neskladij ter priprava zahtevanih poročil,
 • potrjevanje in spremljava pogodb v IT sistemih.

Spremljanje in podpora:

 • spremljava odprtih zahtevkov in reklamacij v povezavi s podporo prodaji in podporo strankam,
 • skrb za stalno komunikacijo z ostalimi organizacijskimi enotami in koordinacija aktivnosti podpore,
 • zagotavljanje zadovoljstva strank s hitrim servisom in reševanjem reklamacij in proaktivne vključenosti sodelavcev v proces zagotavljanja podpore,
 • spremljanje celotnega procesa podpore prodaji in skrbništvu in obveščanje prodajnikov in skrbnikov.

Procesi in nadzor:

 • identifikacija in uvajanje zahtevnejših sprememb postopkov in procesov dela, z namenom ustvariti učinkovitejši način delovanja nalog in posledično rast produktivnosti v celotnem procesu od stika s stranko do knjiženja v področju Financ,
 • sodelovanje na področju optimiziranja procesov in razvoja in uvajanja novih produktov in aplikacij na področju prodaje in skrbništva strank,
 • podpora in skrb za nemoteno izvajanje procesa obračuna premij in nadomestil zavarovancem,
 • vodenje analitične knjigovodske evidence in izdelava internih poročil s področja podpore prodaje in podpore strankam,
 • obračunavanje zahtevnejših nestandardiziranih metod obračuna premij in nadomestil zavarovancem,
 • posredovanje in-ali svetovanje pri odpravljanju matičnih napak in odprava napak v obračunu,
 • izračun in obračunavanje bonusov, deležev dobička ali malusov na podlagi navodil vodje ali skrbnika zavarovancev in v skladu s pogodbenimi določili,
 • uvajanje učinkovitih rešitev z orodji za avtomatizirano obdelavo podatkov za nestandardizirane pogodbe in nestandardizirane metode obračunavanja premjj, nadomestil, bonusov, deležev dobičkov ali malusov,
 • nadzor nad obdelanimi podatki ter posredovanje podatkov drugim organizacijskim enotam ali Skupini,
 • pomoč pri poročanju Skupini in/ali drugim organizacijskim enotam s pravočasnim zagotavljanjem točnih podatkov, kot je zahtevano,
 • izvajanje dnevnega nadzora nad fakturiranjem in poravnavo obračunov, analiza napak ter izvajanje korektivnih ukrepov,
 • izvajanje nadzora nad doseganjem ključnih kazalnikov uspešnosti in dogovorov o ravni storitev, ki jih je Družba določila za oddelek prodaje in podpore strankam,
 • uvajanje učinkovitih rešitev z orodji za avtomatizirano obdelavo podatkov za nestandardizirane prenose podatkov med organizacijskimi enotami ali znotraj Skupine,
 • zagotavljanje podpore prodaji in skrbništvu zavarovancev za nove posle in obnove z nadzorom vseh poslovnih aplikacij z namenom proaktivnega zaznavanja priložnosti in morebitnih težav strank in ostalih deležnikov.

Skladnost:

 • zagotavljanje skladnosti s predpisi in postopki, ki so jih vzpostavili Družba, Skupina in zunanji regulatorji.

 

Od kandidatov / kandidatk se zahteva:

 • (16204) visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja), (16203) visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) ekonomske, upravne ali druge ustrezne smeri in vsaj 3 (tri) leta ustreznih delovnih izkušenj
 • (16102) višješolska izobrazba (prejšnja), (16101) višja strokovna izobrazba ekonomske, upravne ali druge ustrezne smeri in vsaj 3 (tri) leta ustreznih delovnih izkušenj
 • zelo dobro znanje angleškega jezika,
 • dobro razvite komunikacijske veščine,
 • napredno znanje uporabe računalniških pisarniških orodij,
 • osnovna znanja računalniških orodij za avtomatizirano obdelavo podatkov,
 • osnovne veščine moderiranja in koordiniranja nalog,
 • osnovna znanja knjigovodenja in računovodenja,
 • zelo dobro poznavanje pisarniškega poslovanja.

Želeno:

 • izkušnje v mednarodnem poslovnem okolju.

Delovno razmerje bomo sklenili s polnim delovnim časom za določen čas 12 (dvanajst mesecev) in s 3 (tri) mesečnim poskusnim delom.

 

Vse zainteresirane kandidate/kandidatke vabimo, da nam ponudbe za razpisano delovno mesto z življenjepisom, dokazili o izpolnjevanju pogojev in elektronskim naslovom za namen obveščanja v razpisnem postopku pošljejo najkasneje do 17.10.2021 na naslov:
 
Coface PKZ zavarovalnica d.d.
Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana
s pripisom: za razpis - ne odpiraj"
 
ali na elektronski naslov: anja.skrjanc@coface.com

Kandidate obveščamo, da bo Coface PKZ zavarovalnica osebne podatke, ki jih bo v skladu s prijavo na  razpis in pripadajočimi prilogami podal kandidat obdelovala izključno za namene organizacije tega razpisa in izvedbe izbirnega postopka in jih bo skladno z določbami Zakona o delovnih razmerjih po zaključenem razpisu uničila oz. na zahtevo kandidata vrnila.

Stik


NATAŠA PETERLIN

DIREKTORICA MARKETINGA IN KOMUNIKACIJ
T. +386 (0)1 2005 811 M. +386 (0)40 808 121
natasa.peterlin@coface.com
DAVČNA ULICA 1 - 1000 LJUBLJANA – SLOVENIJA

Vrh